Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Obligacji

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 12.04.2021

Wycena 13,03 PLN
Miesiąc -0,38%
Kwartał -0,69%
6 miesięcy -0,23%
Rok 1,80%
2 lata 4,32%
3 lata 4,74%
Od początku 30,30%

Dane na dzień 31.03.2021 Struktura aktywów

Skarb Państwa 64,2%
Obligacje korporacyjne 17,8%
Jednostki uczestnictwa 10,1%
Obligacje bankowe 5,3%
Lokaty i depozyty bankowe 2,6%
0,0%

Dane na dzień 31.03.2021 Struktura czasowa portfela

Do 1 roku 0,0%
od 1 do 3 lat 18,8%
od 3 do 5 lat 9,4%
powyżej 5 lat 71,8%
Duration aktywów 3,24

Podstawowe dane o funduszu

Początek działalności
17.05.2012
Poziom ryzyka
2/7
Wartość jednostki uczestnictwa na 12.04.2021
13,03 PLN
Wielkość aktywów w dniu 31.03.2021
4,80 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata
100000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
10000 PLN
Opłata za zarządzanie
j.u. kat. A: 0.45 %; j.u. kat. B: 0,9%

Polityka inwestycyjna

 
 • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o  terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
 • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
 • Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego. 
 • Udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%.

Metoda inwestycyjna

Zasady konstrukcji portfela instrumentów dłużnych:
 • mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych;
 • zapewnienie najwyższej płynności lokat funduszu w każdym momencie;
 • ograniczona ekspozycja na jednego emitenta – system dodatkowych limitów;
 • wewnętrzny, autorski system ratingowy – oparty na dobranym zestawie wskaźników;
 • dywersyfikacja sektorowa – dla korporacyjnej części portfela;
 • dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe. 

Zarządzający funduszem

Jakub
Liebhart

Członek Zarządu
Więcej

Marek
Olewiecki

Zarządzający Aktywami Funduszy
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania finansowe
 • Do pobrania
30.10.2020Ogłoszenie zmian statutu - 30.10.2020r.
20.08.2019Ogłoszenie zmian statutu - 20.08.2019r.
01.01.2019Ogłoszenie zmian statutu - 01.01.2019r.
20.11.2018Ogłoszenie zmian statutu - 20.11.2018r.
08.11.2018Informacja o połączeniu subfunduszy wydzielonych w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
29.10.2018Sprawozdanie finansowe subfunduszu EQUES Pieniężny, sporządzone na dzień 10 października 2018 roku
19.10.2018Ogłoszenie zmian statutu - 19.10.2018r.
03.09.2018Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
15.05.2018Ogłoszenie zmian statutu - 15.05.2018r.
27.04.2018Ogłoszenie zmian statutu - 27.04.2018r.

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w jego oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od ceny zbycia i ceny odkupienia jednostki uczestnictwa, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 880 z późn. zm.)), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.