EQUES Obligacji

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Ryzyko 2/7
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
Wycena12,50 PLN
Miesiąc0,08%
Kwartał0,08%
Pół roku0,56%
Rok0,64%
2 lata2,97%
3 lata5,75%
Od początku25,00%

Struktura aktywów

Dane na dzień 2018-08-31

Struktura czasowa portfela

Dane na dzień 2018-08-31
Do 1 roku 24.0%
od 1 do 3 lat 19.3%
od 3 do 5 lat 35.9%
powyżej 5 lat 20.8%
Duration aktywów 2,33

Podstawowe dane o funduszu

Początek działalności 17.05.2015
Benchmark Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All >1 Yr
Wartość jednostki uczestnictwa na 22.04.2019 12,50 PLN
Wielkość aktywów w dniu 31.08.2018 1.96 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 10000 PLN
Opłata za zarządzanie 0,90 %

Charakterystyka subfunduszu

Polityka inwestycyjna

 
  • Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w polskie, dłużne papiery wartościowe o  terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz instrumenty rynku pieniężnego.
  • Subfundusz lokuje do 1/3 środków w zagraniczne papiery wartościowe w celu dywersyfikacji źródeł wzrostu wartości aktywów oraz ryzyka inwestycji.
  • Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, instytucje międzynarodowe ale także przez przedsiębiorstwa prywatne, banki i jednostki samorządu terytorialnego. 
  • Udział obligacji korporacyjnych zależy od decyzji zarządzającego i może sięgać 100%.

Metoda inwestycyjna

Zasady konstrukcji portfela instrumentów dłużnych:
  • mix obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych i bankowych;
  • zapewnienie najwyższej płynności lokat funduszu w każdym momencie;
  • ograniczona ekspozycja na jednego emitenta – system dodatkowych limitów;
  • wewnętrzny, autorski system ratingowy – oparty na dobranym zestawie wskaźników;
  • dywersyfikacja sektorowa – dla korporacyjnej części portfela;
  • dywersyfikacja pod względem okresu do wykupu.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla konserwatywnych Inwestorów zainteresowanych inwestycją powyżej 1 roku, którzy akceptują jedynie niskie ryzyko inwestycyjne związane z rynkiem obligacji, w tym także ryzyko obligacji korporacyjnych, w tym ryzyko kredytowe. 

Zarządzający funduszem

Andrzej
Domański
Członek Zarządu

Na rynku kapitałowym od 9 lat. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W EQUES Investment TFI SA od października 2016 r.

Jakub
Liebhart
Prokurent, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Licencja doradcy inwestycyjnego nr 655. Licencja maklera papierów wartościowych nr 2700. W EQUES Investment TFI SA od czerwca 2013 roku.

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w jego oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od ceny zbycia i ceny odkupienia jednostki uczestnictwa, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 880 z późn. zm.)), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj