01.12.2017

Ogłoszenie zmian statutu - 01.12.2017r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 rokuo funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. 2016 poz. 1896 z późn. zm.) („Ustawa”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu.