Fundusze zarządzane

Lista funduszy

EQUES Debitum FIZ NFS

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety wierzytelności detalicznych od banków, firm pożyczkowych, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpośredni lub umowy ramowe). Portfelem wierzytelności Funduszu zarządza Kancelaria SIGNI SA. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Debitum 2 FIZ NFS

EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety wierzytelności detalicznych od banków, firm pożyczkowych, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpoœredni lub umowy ramowe). Fundusz wykorzystuje sprawdzone rozwiązanie stosowane przy zarządzaniu EQUES Debitum FIZ NFS. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu).

Zobacz więcej

EQUES Creditum FIZ NFS

EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności detalicznych, przede wszystkim od firm pożyczkowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Michael Ström Creditum FIZ NFS

EQUES MICHAEL STRÖM CREDITUM FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności masowych (detalicznych) na podstawie umów ramowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Michael Ström Creditum 2 FIZ NFS

EQUES MICHAEL STRÖM CREDITUM 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności masowych (detalicznych) na podstawie umów ramowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności detalicznych, przede wszystkim od firm pożyczkowych. Fundusz wypłaca dochód Uczestnikom dwa razy do roku. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Hipoteczny FIZ

EQUES Hipoteczny FIZ finansuje spółki celowe (SPV), których wyłącznym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. Zasady udzielania pożyczek podlegają uzgodnieniu z Funduszem. Zabezpieczeniem pożyczek udzielanych przez spółki celowe (SPV) są wyłącznie nieruchomości spełniające kryteria zaakceptowane przez Fundusz, głównie zlokalizowane w dużych i średnich miastach, łatwo zbywalne, pozbawione wad technicznych i prawnych, o wysokim lub min. średnim standardzie, o wartości znacznie przewyższającej kwoty udzielanych pożyczek. Wierzytelności Funduszu z tytułu wykupu obligacji spółek celowych oraz spłaty pożyczek są zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu pożyczek udzielonych przez spółki celowe (SPV).

Zobacz więcej

EQUES Deweloperski Premium FIZ w likwidacji

EQUES Deweloperski Premium FIZ inwestuje w spółki celowe realizujące projekty deweloperskie i uzyskujące dochody ze sprzedaży lokali i/lub całych inwestycji. Projekty deweloperskie obejmują przede wszystkim nieruchomości mieszkalne premium i o podwyższonym standardzie z niewielkim udziałem lokali usługowych, dopuszczalne są aparthotele i nieruchomości mieszane. Deweloperem jest NDI Development Sp. z o.o.

Zobacz więcej

EQUES Fotovoltaica 2 FIZ

EQUES Fotovoltaica 2 FIZ inwestuje w spółki celowe, których wyłącznym przedmiotem działalności jest prowadzenie elektrowni fotowoltaicznych,
zarządzanie nimi i uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii. Przedmiotem inwestycji są elektrownie PV zlokalizowane w Polsce:
istniejące, podłączone do sieci energetycznej lub w fazie projektu, z wygraną aukcją OZE lub długoterminową umową na zakup energii (PPA).

Zobacz więcej

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz inwestuje w płynne instrumenty: akcje, instrumenty pochodne, fundusze gotówkowe i pieniężne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty.

Zobacz więcej

EQUES Akumulacji Majątku FIZ

EQUES Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w krótkoterminowe obligacje skarbowe i hipoteczne listy zastawne. Fundusz może również utrzymywać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych. Celem funduszu jest ochrona aktywów z możliwością okresowego wykorzystywania okazji rynkowych, przy jednoczesnym osiąganiu stabilnych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

Zobacz więcej

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ jest funduszem akcyjnym, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. Ponadto fundusz lokuje aktywa w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się jednak inwestycje w instrumenty udziałowe inne niż będące bazą wspomnianych indeksów, w tym także notowane na rynkach zagranicznych.

Zobacz więcej

REINO Deweloperski FIZ

REINO Deweloperski FIZ inwestuje w przedsięwzięcia deweloperskie z sektora nieruchomości biurowych, zlokalizowanych w dużych miastach. Przedmiotem projektów realizowanych z udziałem Funduszu są wyłącznie nieruchomości biurowe o wysokim, międzynarodowym standardzie i średniej wielkości pod względem powierzchni najmu. Fundusz uczestniczy w projektach przede wszystkim w ramach wspólnych przedsięwzięć (joint venture) z doświadczonymi deweloperami o uznanej renomie.

Zobacz więcej

REINO Dywidenda FIZ w likwidacji

REINO Dywidenda FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, którego polityka inwestycyjna opiera się na zakupie i sprzedaży istniejących nieruchomości biurowych w odpowiednim momencie rynkowym oraz uzyskiwaniu dochodów z umów ich najmu.

Zobacz więcej

26.10.2020 - 13,09 zł EQUES Obligacji

Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w obligacje korporacyjne.

Zobacz więcej

NDM Opportunity and Venture FIZ

Zobacz więcej