Fundusze zarządzane

Fundusze publiczne

EQUES Akumulacji Majątku FIZ

Typ funduszu
FIZ publiczny
Kategoria
Absolute return konserwatywny
Początek działalności
17.01.2017

EQUES Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w obligacje skarbowe. Fundusz może również utrzymywać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji, bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych.

Zobacz więcej

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

Typ funduszu
FIZ publiczny
Kategoria
Absolute return
Początek działalności
30.09.2014

Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz jest skierowany do Inwestorów akceptujących ekspozycję na rynek akcji, ale oczekujących aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Zobacz więcej

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Typ funduszu
FIZ publiczny
Kategoria
Akcyjny
Początek działalności
18.12.2018

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ jest funduszem akcyjnym, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. Ponadto fundusz lokuje aktywa w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się jednak inwestycje w instrumenty udziałowe inne niż będące bazą wspomnianych indeksów, w tym także notowane na rynkach zagranicznych.

Zobacz więcej

Lista funduszy

EQUES Debitum FIZ NFW

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Wierzytelności
Początek działalności
05.2012

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności inwestuje w portfele wierzytelności masowych od 12 lat. Wierzytelności nabywane są głównie od instytucji finansowych: banków i firm pożyczkowych, a także od firm telekomunikacyjnych i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Zakupy wierzytelności odbywają się w drodze przetargów lub zakupów bezpośrednich, a w przypadku firm pożyczkowych przede wszystkim w oparciu o umowy ramowe (na z góry określonych warunkach). Fundusz inwestuje w miks wierzytelności: nieregularnych (non-performing loans) i obsługiwanych terminowo (performing loans) – co pozwala na elastyczne podejście do zarządzania portfelem. Poszukiwaniem, wyceną, zakupem, obsługą administracyjną oraz windykacją wierzytelności zajmuje się dwóch serwiserów - spółki posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Na wyniki inwestycyjne Funduszu wpływa głównie skuteczność windykacji, czyli poziom spłat wierzytelności.

Zobacz więcej

EQUES Creditum FIZ NFW

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Wierzytelności
Początek działalności
09.2014

EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności inwestuje w portfele regularnych wierzytelności od 10 lat. Dopuszczalne są także inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Wierzytelności nabywane są przede wszystkim od firm pożyczkowych na podstawie umów ramowych (na z góry określonych warunkach). Pozwala to na zakup pakietów po z góry określonej cenie, poza przetargami. Poszukiwaniem, wyceną, zakupem, obsługą administracyjną oraz windykacją polubowną i prawną wierzytelności zajmuje się dwóch serwiserów - spółki posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Na wyniki inwestycyjne Funduszu wpływa głównie skuteczność windykacji, czyli poziom spłat wierzytelności.

Zobacz więcej

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Wierzytelności
Początek działalności
03.2019

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności wypłaca dochód Uczestnikom dwa razy do roku. Fundusz inwestuje w portfele regularnych wierzytelności od 5 lat. Dopuszczalne są także inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Wierzytelności nabywane są przede wszystkim od firm pożyczkowych na podstawie umów ramowych (na z góry określonych warunkach). Pozwala to na zakup pakietów po z góry określonej cenie, poza przetargami. Poszukiwaniem, wyceną, zakupem, obsługą administracyjną oraz windykacją polubowną i prawną wierzytelności zajmuje się dwóch serwiserów - spółki posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Na wyniki inwestycyjne Funduszu wpływa głównie skuteczność windykacji, czyli poziom spłat wierzytelności.

Zobacz więcej

EQUES Hipoteczny FIZ

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Aktywów niepublicznych
Początek działalności
12.2016

EQUES Hipoteczny FIZ finansuje spółki celowe, których wyłącznym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. Zasady udzielania pożyczek podlegają uzgodnieniu z Funduszem. Zabezpieczeniem pożyczek udzielanych przez spółki celowe są wyłącznie nieruchomości spełniające kryteria zaakceptowane przez Fundusz, głównie zlokalizowane w dużych i średnich miastach. Wierzytelności Funduszu z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek są zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu pożyczek udzielonych przez spółki celowe. Głównym źródłem wyników Funduszu są odsetki otrzymywane od spółek celowych z tytułu obligacji i pożyczek. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną od 7 lat.

Zobacz więcej

EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Aktywów niepublicznych
Poczatek działalności
09.2023

EQUES Pekabex Deweloperski FIZ inwestuje w spółki celowe, realizujące projekty deweloperskie i uzyskujące dochody ze sprzedaży lokali. Projekty deweloperskie obejmują przede wszystkim nieruchomości mieszkalne o podwyższonym i średnim standardzie z niewielkim udziałem lokali usługowych, dopuszczalne są aparthotele i nieruchomości mieszane. Pekabex uczestniczy w realizacji projektów jako deweloper, główny wykonawca, producent i dostawca prefabrykatów oraz Uczestnik funduszu. Głównym źródłem wyników Funduszu jest marża deweloperska uzyskiwana na projektach realizowanych przez spółki celowe.

Zobacz więcej

27.05.2024 - 13,00 zł EQUES Obligacji

Typ funduszu
SFIO
Kategoria
Subfundusz obligacji
Początek działalności
05.2012

EQUES SFIO. Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50% wartości aktywów. Subfundusz inwestuje co najmniej 2/3 środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w obligacje korporacyjne. Subfundusz prowadzi działalność inwestycyjną od 11 lat.

Zobacz więcej

FIDEMO Polska FIZ

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Nieruchomości
Początek działalności
11.2021

Fidemo Polska FIZ jest funduszem aktywów niepublicznych inwestującym w spółki celowe, których przedmiotem działalności jest nabywanie, zarządzanie i uzyskiwanie dochodów z najmu nieruchomości komercyjnych, w których podmiot prowadzący sklep marki Intermarché lub Bricomarché zajmuje przynajmniej 25% powierzchni. Fundusz został utworzony we współpracy z Grupą Muszkieterów. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne, spełniające kryteria określone w statucie Funduszu. Głównym źródłem wyników inwestycyjnych Funduszu są dochody z tytułu czynszu najmu nieruchomości komercyjnych oraz wzrost wartości nieruchomości stanowiących własność spółek celowych. Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną od 2 lat.

Zobacz więcej

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Obligacyjny
Poczatek działalności
31.03.2023

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji największych polskich firm. Inwestuje w obligacje spółek, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków: są podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, spółkami publicznymi z kapitalizacją powyżej 500 mln zł, spółkami niepublicznymi z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł, posiadają rating inwestycyjny przyznany przez jedną z agencji ratingowych Standard & Poor’s, Fitch Ratings lub Moody’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub równoważnym. Fundusz istnieje od I kwartału 2023 r. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.

Zobacz więcej

EQUES Debitum 2 FIZ NFW w likwidacji

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Wierzytelności
Początek działalności
08.2013

EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności w likwidacji inwestuje w portfele wierzytelności masowych od 10 lat. Wierzytelności nabywane są głównie od instytucji finansowych: banków i firm pożyczkowych, a także od firm telekomunikacyjnych i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Zakupy wierzytelności odbywają się w drodze przetargów lub zakupów bezpośrednich, a w przypadku firm pożyczkowych przede wszystkim w oparciu o umowy ramowe (na z góry określonych warunkach). Fundusz inwestuje w miks wierzytelności: nieregularnych (non-performing loans) i obsługiwanych terminowo (performing loans) – co pozwala na elastyczne podejście do zarządzania portfelem. Poszukiwaniem, wyceną, zakupem, obsługą administracyjną oraz windykacją wierzytelności zajmuje się dwóch serwiserów - spółki posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Na wyniki inwestycyjne Funduszu wpływa głównie skuteczność windykacji, czyli poziom spłat wierzytelności. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu).

Zobacz więcej

EQUES Michael Ström Creditum 3 FIZ NFS w likwidacji

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Sekurytyzacyjny
Początek działalności
11.2020

EQUES Michael Ström Creditum 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności masowych (detalicznych) na podstawie umów ramowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej