Fundusze zarządzane

Fundusze publiczne

EQUES Akumulacji Majątku FIZ

Typ funduszu
FIZ publiczny
Kategoria
Absolute return konserwatywny
Początek działalności
17.01.2017

EQUES Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w obligacje skarbowe. Fundusz może również utrzymywać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji, bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych.

Zobacz więcej

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

Typ funduszu
FIZ publiczny
Kategoria
Absolute return
Początek działalności
30.09.2014

Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz jest skierowany do Inwestorów akceptujących ekspozycję na rynek akcji, ale oczekujących aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Zobacz więcej

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ

Typ funduszu
FIZ publiczny
Kategoria
Akcyjny
Początek działalności
18.12.2018

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ jest funduszem akcyjnym, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. Ponadto fundusz lokuje aktywa w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się jednak inwestycje w instrumenty udziałowe inne niż będące bazą wspomnianych indeksów, w tym także notowane na rynkach zagranicznych.

Zobacz więcej

Lista funduszy

EQUES Debitum FIZ NFS

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Sekurytyzacyjny
Początek działalności
05.2012

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety wierzytelności detalicznych od banków, firm pożyczkowych, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpośredni lub umowy ramowe). Portfelem wierzytelności Funduszu zarządza Kancelaria SIGNI SA. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Debitum 2 FIZ NFS

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Sekurytyzacyjny
Początek działalności
08.2013

EQUES Debitum 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa z istotnym dyskontem masowe pakiety wierzytelności detalicznych od banków, firm pożyczkowych, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpośredni lub umowy ramowe). Fundusz wykorzystuje sprawdzone rozwiązanie stosowane przy zarządzaniu EQUES Debitum FIZ NFS. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu).

Zobacz więcej

EQUES Creditum FIZ NFS

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Sekurytyzacyjny
Początek działalności
09.2014

EQUES Creditum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności detalicznych, przede wszystkim od firm pożyczkowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Sekurytyzacyjny
Początek działalności
03.2019

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności detalicznych, przede wszystkim od firm pożyczkowych. Fundusz wypłaca dochód Uczestnikom dwa razy do roku. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Hipoteczny FIZ

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Aktywów niepublicznych
Początek działalności
12.2016

EQUES Hipoteczny FIZ finansuje spółki celowe (SPV), których wyłącznym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. Zasady udzielania pożyczek podlegają uzgodnieniu z Funduszem. Zabezpieczeniem pożyczek udzielanych przez spółki celowe (SPV) są wyłącznie nieruchomości spełniające kryteria zaakceptowane przez Fundusz, głównie zlokalizowane w dużych i średnich miastach, łatwo zbywalne, pozbawione wad technicznych i prawnych, o wysokim lub min. średnim standardzie, o wartości znacznie przewyższającej kwoty udzielanych pożyczek. Wierzytelności Funduszu z tytułu wykupu obligacji spółek celowych oraz spłaty pożyczek są zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu pożyczek udzielonych przez spółki celowe (SPV).

Zobacz więcej

20.03.2023 - 11,82 zł EQUES Obligacji

Typ funduszu
SFIO
Kategoria
Subfundusz obligacji
Początek działalności
05.2012

Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 2/3 środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w obligacje korporacyjne.

Zobacz więcej

FIDEMO Polska FIZ

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Nieruchomości
Początek działalności
11.2021

Fidemo Polska FIZ jest funduszem aktywów niepublicznych inwestującym w spółki celowe, których przedmiotem działalności jest nabywanie, zarządzanie i uzyskiwanie dochodów z najmu nieruchomości komercyjnych, w których podmiot prowadzący sklep marki Intermarché lub Bricomarché zajmuje przynajmniej 25% powierzchni. Fundusz został utworzony we współpracy z Grupą Muszkieterów. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, które oferowane będą wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w statucie Funduszu.

Zobacz więcej

EQUES Michael Ström Creditum 3 FIZ NFS

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Sekurytyzacyjny
Początek działalności
11.2020

EQUES Michael Ström Creditum 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności masowych (detalicznych) na podstawie umów ramowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

EQUES Fotovoltaica 2 FIZ w likwidacji

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Aktywów niepublicznych
Początek działalności
02.2020

EQUES Fotovoltaica 2 FIZ inwestuje w spółki celowe, których wyłącznym przedmiotem działalności jest prowadzenie elektrowni fotowoltaicznych,
zarządzanie nimi i uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii. Przedmiotem inwestycji są elektrownie PV zlokalizowane w Polsce:
istniejące, podłączone do sieci energetycznej lub w fazie projektu, z wygraną aukcją OZE lub długoterminową umową na zakup energii (PPA).

Zobacz więcej

EQUES Michael Ström Creditum 2 FIZ NFS w likwidacji

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Sekurytyzacyjny
Początek działalności
05.2019

EQUES MICHAEL STRÖM CREDITUM 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności masowych (detalicznych) na podstawie umów ramowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Zobacz więcej

Opportunity and Venture FIZ w likwidacji

Typ funduszu
FIZ niepubliczny
Kategoria
Aktywów niepublicznych
Początek działalności
08.2017

Opportunity And Venture FIZ to fundusz okazji rynkowych na rynku niepublicznym, którego celem jest osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu poprzez inwestycję w instrumenty dłużne i udziałowe małych oraz średniej wielkości podmiotów, które wypracowały unikalne i skalowalne rozwiązania technologiczne z globalnym potencjałem rozwoju. Fundusz skoncentrowany jest na kluczowych sektorach nowoczesnej gospodarki, takich jak technologie cyfrowe, biotechnologia i medtech, nanomateriały oraz energia i ochrona środowiska.

Zobacz więcej