29.10.2018

Sprawozdanie finansowe subfunduszu EQUES Pieniężny, sporządzone na dzień 10 października 2018 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe subfunduszu EQUES Pieniężny, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 10 października 2018 roku, sporządzone na dzień bilansowy poprzedzajacy dzień połączenia subfunduszu EQUES Pieniężny i subfunduszu EQUES Obligacji.