Ład korporacyjny

1. Zespół EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że podjął decyzję o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (PDF), wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. Dokonując implementacji Zasad, Towarzystwo będzie dążyć do stosowania określonych w nich wytycznych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki swojej działalności.

2. Zespół EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego:

 • Zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 w odniesieniu do zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.
  Towarzystwo podjęło decyzję o odstąpieniu od stosowania przedmiotowej Zasady z uwagi na fakt, że w ocenie Towarzystwa wprowadzenie przedmiotowej Zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz jej specyfiki. Akcjonariuszami Towarzystwa są wyłącznie osoby fizyczne i zważywszy na ich niewielką ilość nie zidentyfikowano i nie przewiduje się wystąpienia problemów w zorganizowaniu dla wszystkich akcjonariuszy zgromadzenia organu stanowiącego w przystępnym dla wszystkich terminie oraz miejscu
 • Zasady wyrażonej w § 22 w odniesieniu do komitetu audytu. 
  Towarzystwo podjęło decyzję o odstąpieniu od stosowania przedmiotowej Zasady z uwagi na fakt, że w ocenie Towarzystwa wprowadzenie przedmiotowej Zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz jej specyfiki. Zadania komitetu audytu realizowane są w pełni przez Radę Nadzorczą Towarzystwa i na dzień dzisiejszy brak jest przesłanek do zmiany aktualnego stanu.
   
3. Struktura organizacyjna EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PDF)

4. Polityka informacyjna EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PDF)

5. Procedura rozpatrywania reklamacji w EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyciąg (PDF)

6. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (PDF)

 

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Opis polityki wynagrodzeń w EQUES Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA.
 
Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) w EQUES Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) została wdrożona Polityka Wynagrodzeń.
Polityka Wynagrodzeń ustanawia zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obowiązująca w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń obejmuje swoim zakresem:
 1. Zarząd Towarzystwa;

 2. ​Kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za kierowanie poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa tj. Dyrektorów Departamentów, pracowników na samodzielnych stanowiskach;

 3. Osoby podejmujące decyzje obciążone ryzykiem, w szczególności zarządzających funduszami inwestycyjnymi;

 4. Osoby pełniące funkcje kontrolne w Towarzystwie, w szczególności Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem oraz Inspektora Nadzoru, któremu powierzono wykonywanie zadań z zakresu systemu nadzoru zgodności działalności z prawem w Towarzystwie;

 5. Osoby otrzymujące całkowite wynagrodzenie plasujące ich na tym samym szczeblu siatki płac, co kadra kierownicza wyższego szczebla i osoby podejmujące decyzje obciążone ryzykiem, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy.

Polityka Wynagrodzeń Towarzystwa określa zasady przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników. Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników jest ocena wyników osiągniętych przez daną osobę i daną jednostkę organizacyjną w odniesieniu do ogólnych wyników Towarzystwa.

Przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez daną osobę bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. W przypadku osób, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym na decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu, podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników są również wyniki tego funduszu.

Nabycie przez osoby podlegające Polityce praw do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników następuje raz w roku. Stałe składniki wynagrodzenia stanowią na tyle dużą część łącznej wysokości wynagrodzenia osób podlegających Polityce Wynagrodzeń, że Towarzystwo może prowadzić elastyczną politykę dotyczącą zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników.

Zakazane jest przyznawanie gwarantowanego wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie tego rodzaju może zostać ustalone jedynie w wyjątkowych sytuacjach np. nawiązania zatrudnienia i wyłącznie dla pierwszego roku zatrudnienia.
 
Towarzystwo nie spełnia kryterium tzw. znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1487). W związku z powyższym Polityka Wynagrodzeń Towarzystwa nie zawiera postanowień odnoszących się wyłącznie do tzw. znaczących towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 

POLITYKA ZAANGAŻOWANIA

Polityka dotycząca zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S,A w spółki publiczne (PDF)

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki publiczne (PDF)