01.12.2016

Ogłoszenie zmian statutu - 01.12.2016r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 rokuo funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku,poz. 157 z późn. zm.) („Ustawa”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu.