Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności

EQUES Debitum FIZ

Poniższe informacje i dane są publikowane zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 11 maja 2023 roku i nie stanowią oferty papierów wartościowych.
Pełny zakres informacji o funduszu jest dostępny po zalogowaniu dla Uczestników i dystrybutorów funduszu.

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: A %  B %

od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 31.05.2024

Wycena
(2024-05-31)
SERIA A264 149,54 PLN SERIA B285 304,82 PLN
Miesiąc
SERIA A 0,91% SERIA B 1,07%
3 miesiące
SERIA A 2,45% SERIA B 2,72%
6 miesięcy
SERIA A 4,79% SERIA B 5,05%
Rok
SERIA A 9,04% SERIA B 9,57%
2 lata
SERIA A 19,47% SERIA B 20,82%
3 lata
SERIA A 25,69% SERIA B 30,80%
5 lat
SERIA A 46,16% SERIA B -
10 lat
SERIA A 115,10% SERIA B -
Od początku
SERIA A 164,15% SERIA B 54,72%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.


Charakterystyka funduszu

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności inwestuje w portfele wierzytelności masowych od 12 lat. Wierzytelności nabywane są głównie od instytucji finansowych: banków i firm pożyczkowych, a także od firm telekomunikacyjnych i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Zakupy wierzytelności odbywają się w drodze przetargów lub zakupów bezpośrednich, a w przypadku firm pożyczkowych przede wszystkim w oparciu o umowy ramowe (na z góry określonych warunkach). Fundusz inwestuje w miks wierzytelności: nieregularnych (non-performing loans) i obsługiwanych terminowo (performing loans) – co pozwala na elastyczne podejście do zarządzania portfelem. Poszukiwaniem, wyceną, zakupem, obsługą administracyjną oraz windykacją wierzytelności zajmuje się dwóch serwiserów - spółki posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Na wyniki inwestycyjne Funduszu wpływa głównie skuteczność windykacji, czyli poziom spłat wierzytelności.

Roczne stopy zwrotu 

Pierwsza wycena: certyfikaty A - 07.05.2012; certyfikaty B - 31.08.2019

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Debitum FIZ NFW są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 4 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu, co skutkuje ograniczoną możliwością wyjścia z inwestycji w Fundusz w drodze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przed upływem zalecanego okresu inwestycji. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
            SELECT
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-02-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-11-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania >= '2012-05-07' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (285304.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 78 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
78
            SELECT
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-02-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-11-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania >= '2012-05-07' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (264149.54 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 5 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
5