Jesteś zainteresowany
tym funduszem?

Zainwestuj
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

EQUES Akumulacji Majątku


Szanowni Państwo!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą warunków dostępu do stron internetowych i zamieszczonych na nich treści. Skorzystanie z nich będzie uznane za zaakceptowanie przez Państwa poniższych zasad.

Dochowujemy starań, aby wszystkie zamieszczane informacje były aktualne w chwili, w której Państwo się z nimi zapoznają. Tam, gdzie nie jest to możliwe – wskazujemy datę, z której pochodzą określone informacje/ dane. Ze względu na cykliczne aktualizacje treści zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania stron internetowych celem zweryfikowania aktualności posiadanych przez Państwa danych.

Informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez EQUES Akumulacji Majątku FIZ nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jako rekomendacja inwestycyjna – w rozumieniu właściwych przepisów.

Jedynym dokumentem zawierającym prawnie wiążące informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DFF.4022.1.60.2021.MC z dnia 3 listopada 2021 r. i – co do zasady – jest ważny przez 12 miesięcy od tego dnia. Prosimy o zapoznanie się z prospektem, w którym zostały opisane szczegółowo wszystkie niezbędne kwestie – w zakresie Funduszu, a także warunków i zasad inwestycji w certyfikaty inwestycyjne. W prospekcie wskazano także katalog ryzyk, które mogą wystąpić w związku z rozważaną przez Państwa inwestycją. Prospekt dostępny jest pod adresem: eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt oraz w formie drukowanej.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nie były ani nie są przedmiotem rejestracji, zgłoszenia czy notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie. W szczególności certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.
Materiały zawarte na stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji w żadnym państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Prosimy o niedystrybuowanie materiałów, informacji i danych zamieszczonych na stronach internetowych. Zwracamy Państwa uwagę, że taką dystrybucję mogą prowadzić tylko podmioty upoważnione przez Fundusz.

Wartość certyfikatu

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
od
do
1 rok
YTD
MAX


Notowania 30.12.2021

Wycena
(2021-12-30)
1 239,92 PLN
1 miesiąc -0,06%
3 miesiące -0,90%
6 miesięcy -1,39%
Rok 3,93%
2 lata 11,35%
3 lata 17,27%
Od początku 23,99%

Polityka inwestycyjna

EQUES Akumulacji Majątku FIZ prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w krótkoterminowe obligacje skarbowe i hipoteczne listy zastawne. Fundusz może również utrzymywać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji, bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych.

Atrybuty Funduszu

Konserwatywna strategia

skoncentrowana na ochronie aktywów oraz wykorzystywaniu okazji rynkowych

Rozwiązanie pomostowe

pomiędzy funduszami obligacji a bardziej ryzykownymi klasami aktywów, dążące do utrzymania stabilnego poziomu stóp zwrotu

4 źródła wyniku:

 • obligacje skarbowe
 • papiery korporacyjne największych emitentów z GPW
 • akcje
 • kontrakty terminowe i ETF

Selektywne podejście do inwestycji na rynku akcji

zabezpieczanie pozycji rynkowych /max. udział w portfelu <30%

Analiza fundamentalna i makroekonomiczna

jako podstawowe narzędzie inwestycyjne

Roczne stopy zwrotu 

Stopy zwrotu narastającona koniec okresu

 • Struktura portfela
 • TOP 10 portfela akcji
 • Struktura portfela wg branż
 • Struktura geograficzna
 • Miesięczne stopy zwrotu

Dane na dzień 30.09.2021

Akcje 17,8%
Kontrakty terminowe w pozycji LONG 8,3%
Fundusze obligacyjne 18,3%
Instrumenty dłużne 21,1%
Gotówka i pozostałe 44,4%
Kontrakty terminowe - pozycje zabezpieczające ryzyko walutowe -9,9%

Zarządzający


Jakub Liebhartczłonek zarządu, zarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.


Marek Olewieckizarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) i licencję maklera papierów wartościowych nr 2812.

Podstawowe dane funduszu

Poziom ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko
Czas trwania Funduszu
nieograniczony
Charakter emisji
publiczny
Emisja certyfikatów inwestycyjnych serii P3
do 27 stycznia 2022 r.
Minimalny zapis
1 certyfikat
Wartość emisji
37 197 600 PLN
Opłata za zarządzanie
2,0% rocznie od aktywów
Opłata od zysku
0% gdy zysk wynosi do 5%, 20% od zysku powyżej 5%, zasada high water mark
Opłata dystrybucyjna
do 2,5% ceny emisyjnej certyfikatu
Opłata za wykup
brak
Częstotliwość wyceny
miesięczna - na ostatni dzień, w którym odbywa się regularna sesja na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

Dystrybutorzy

CERES Dom Inwestycyjny S.A. www.ceresdi.pl tel. 22 390 36 80
NWAI Dom Maklerski S.A. www.enwai.pl tel. 222 019 750
Prime Selection Dom Maklerski S.A. www.psdm.pl tel. 22 417 58 60
Q Securities S.A.  www.qsecurities.pl tel. 22 417 44 00

Czynniki ryzyka

Działalność inwestycyjna Funduszu związana jest z ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działalności inwestycyjnej Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że zakładany efekt nie zostanie w ogóle osiągnięty albo będzie istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością Funduszu jest średni. Z tego względu Certyfikaty dedykowane są inwestorom o umiarkowanej, ale nie bardzo niskiej tolerancji na ryzyko, przygotowanym na straty z jakimi potencjalnie wiąże się inwestowanie na rynkach kapitałowych.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko COVID-19, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko kredytowe, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji), ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku, ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz, ryzyko skutków ekonomicznych przejęcia zarządzania funduszem przez depozytariusza.

Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu i załącznikami do niego (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Raporty
 • Sprawozdania finansowe
 • Do pobrania
12.01.2022Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych
04.01.2022Ogłoszenie o WANCI na 30.12.2021 r.
31.12.2021Ogłoszenie o WANCI na 28.12.2021 r.
31.12.2021Informacja o ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P2” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P2”
31.12.2021Sukces emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku FIZ serii P2
27.12.2021Informacja o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych
03.12.2021Ogłoszenie o WANCI na 30.11.2021 r.
01.12.2021Informacja o ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P1” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P1”
01.12.2021Ogłoszenie o WANCI na 26.11.2021 r.
01.12.2021Sukces emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku FIZ serii P1

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1740 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 89 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”), chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Osoby zainteresowane złożeniem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z prospektem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz załącznikami do niego (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu), które zawierają informacje niezbędne do zrozumienia charakteru produktu inwestycyjnego, jakim jest Fundusz, czynników ryzyka, kosztów oraz potencjalnych zysków i strat z nim związanych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z określonymi ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od ceny emisyjnej i ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1231 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.