Jesteś zainteresowany
tym funduszem?

Zainwestuj
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

EQUES Akumulacji Majątku


Szanowni Państwo!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą warunków dostępu do stron internetowych i zamieszczonych na nich treści. Skorzystanie z nich będzie uznane za zaakceptowanie przez Państwa poniższych zasad.

Dochowujemy starań, aby wszystkie zamieszczane informacje były aktualne w chwili, w której Państwo się z nimi zapoznają. Tam, gdzie nie jest to możliwe – wskazujemy datę, z której pochodzą określone informacje/ dane. Ze względu na cykliczne aktualizacje treści zachęcamy Państwa do regularnego odwiedzania stron internetowych celem zweryfikowania aktualności posiadanych przez Państwa danych.

Informacje dotyczące certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez EQUES Akumulacji Majątku FIZ nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jako rekomendacja inwestycyjna – w rozumieniu właściwych przepisów.

Jedynym dokumentem zawierającym prawnie wiążące informacje dotyczące oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DSP-DSPZE.410.34.2023 z dnia 31 października 2023 r. i – co do zasady – jest ważny przez 12 miesięcy od tego dnia. Prosimy o zapoznanie się z prospektem, w którym zostały opisane szczegółowo wszystkie niezbędne kwestie – w zakresie Funduszu, a także warunków i zasad inwestycji w certyfikaty inwestycyjne. W prospekcie wskazano także katalog ryzyk, które mogą wystąpić w związku z rozważaną przez Państwa inwestycją. Prospekt dostępny jest pod adresem: www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt3 oraz w formie drukowanej.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nie były ani nie są przedmiotem rejestracji, zgłoszenia czy notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie. W szczególności certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.

Zwraca się szczególną uwagę, iż z uwagi na przepisy Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (art. 5f) oraz Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (art. 1y), Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi. Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim. Przed złożeniem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu.

Materiały zawarte na stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji w żadnym państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Prosimy o niedystrybuowanie materiałów, informacji i danych zamieszczonych na stronach internetowych. Zwracamy Państwa uwagę, że taką dystrybucję mogą prowadzić tylko podmioty upoważnione przez Fundusz.

Wartość certyfikatu

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %

od
do
1 rok
YTD
MAX


Notowania 30.06.2024

Wycena
(2024-06-30)
1 397,22 PLN
1 miesiąc 0,47%
3 miesiące 1,33%
6 miesięcy 3,29%
Rok 6,50%
2 lata 17,70%
3 lata 11,12%
5 lat 30,12%
10 lat -
Od początku 39,72%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

EQUES Akumulacji Majątku FIZ realizuje konserwatywną strategię inwestycyjną, koncentrując się na polskich obligacjach skarbowych i korporacyjnych. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala także na elastyczne podejście do inwestycji w akcje. Fundusz aktywnie inwestuje na polskim rynku akcji oraz na rynkach rozwiniętych, wykorzystując również instrumenty pochodne. Średni udział akcji w portfelu wynosi od 20 do 30%.
 

Atrybuty Funduszu

Konserwatywna strategia

skoncentrowana na ochronie aktywów oraz wykorzystywaniu okazji rynkowych

Rozwiązanie pomostowe

pomiędzy funduszami obligacji a bardziej ryzykownymi klasami aktywów, dążące do utrzymania stabilnego poziomu stóp zwrotu

4 źródła wyniku:

 • obligacje skarbowe
 • papiery korporacyjne największych emitentów z GPW
 • akcje
 • kontrakty terminowe i ETF

Selektywne podejście do inwestycji na rynku akcji

zabezpieczanie pozycji rynkowych /max. udział w portfelu <30%

Analiza fundamentalna i makroekonomiczna

jako podstawowe narzędzie inwestycyjne

Roczne stopy zwrotu 

Stopy zwrotu narastającona koniec okresu

 • Struktura portfela
 • TOP 10 portfela akcji
 • Struktura portfela wg branż
 • Struktura geograficzna
 • Miesięczne stopy zwrotu

Dane na dzień 31.03.2024

Instrumenty dłużne 38,4%
Akcje 18,4%
Fundusze obligacyjne 19,0%
Kontrakty terminowe w pozycji SHORT 8,9%
Kontrakty terminowe w pozycji LONG 8,5%
Gotówka i pozostałe 6,8%

Zarządzający


Jakub LiebhartCzłonek Zarządu, Zarządzający Funduszami

CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 655, licencja maklera papierów wartościowych nr 2700. W EQUES Investment TFI SA od maja 2013 r.


Marek OlewieckiZastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami

CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 849 oraz licencja maklera papierów wartościowych nr 2812.

Podstawowe dane funduszu

Poziom ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko
Czas trwania Funduszu
nieograniczony
Charakter emisji
publiczny
Czas trwania emisji P29
7 do 29 lipca 2024
Minimalny zapis
1 certyfikat
Wartość emisji
41 916 600 PLN
Opłata za zarządzanie
2,20% rocznie od aktywów (max. stawka określona w statucie 2,35%, obniżona uchwałą Zarządu Towarzystwa do odwołania)
Opłata od zysku
0% gdy zysk wynosi do 5%, 20% od zysku powyżej 5%, zasada high water mark
Opłata dystrybucyjna
do 2,5% ceny emisyjnej certyfikatu
Opłata za wykup
brak
Częstotliwość wyceny
miesięczna - na ostatni dzień każdego miesiąca

Dystrybutorzy

Caspar Asset Management S.A.  www.caspar.com.pl tel. 61 855 16 14
CERES Dom Inwestycyjny S.A. www.ceresdi.pl tel. 22 390 36 80
Evo Dom Maklerski S.A. www.evodm.pl tel. 22 417 58 60
Ipopema Securites S.A. www.ipopema.pl tel. 22 236 92 00
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. www.michaelstrom.pl tel. 22 128 59 00
NWAI DM S.A. eNWAI.pl - Platforma Inwestycyjna rynku pierwotnego tel. 22 201 97 50
Q Securities S.A. www.qsecurities.pl  tel. 22 417 44 00

Czynniki ryzyka

Działalność inwestycyjna Funduszu związana jest z ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działalności inwestycyjnej Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że zakładany efekt nie zostanie w ogóle osiągnięty albo będzie istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością Funduszu jest średni. Z tego względu Certyfikaty dedykowane są inwestorom o umiarkowanej, ale nie bardzo niskiej tolerancji na ryzyko, przygotowanym na straty z jakimi potencjalnie wiąże się inwestowanie na rynkach kapitałowych.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko COVID-19, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko kredytowe, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji), ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku, ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz, ryzyko skutków ekonomicznych przejęcia zarządzania funduszem przez depozytariusza.

Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu i załącznikami do niego (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Raporty
 • Sprawozdania finansowe
 • Do pobrania
 • Listy do uczestników
10.07.2024Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych
03.07.2024Ogłoszenie o WANCI na 30.06.2024 r.
01.07.2024Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P28” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P28"
01.07.2024Ogłoszenie o WANCI na 27.06.2024 r.
25.06.2024Ogłoszenie zmian statutu 25.06.2024 r.
10.06.2024Ogłoszenie zmian statutu 10.06.2024 r.
10.06.2024Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych
04.06.2024Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P27” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P27"
04.06.2024Ogłoszenie o WANCI na 29.05.2024 r.
03.06.2024Ogłoszenie zmian statutu 03.06.2024 r.

Nota prawna

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Akumulacji Majątku FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany do klasy ryzyka 3 na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu, co skutkuje ograniczoną możliwością wyjścia z inwestycji w Fundusz w drodze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przed upływem zalecanego okresu inwestycji. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
            SELECT
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-06-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-05-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-06-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania >= '2017-01-17' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (1397.22 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 86 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
86