Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW

Poniższe informacje i dane są publikowane zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 11 maja 2023 roku i nie stanowią oferty papierów wartościowych.
Pełny zakres informacji o funduszu jest dostępny po zalogowaniu dla Uczestników i dystrybutorów funduszu.

Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: A %  B %

Dywidenda wyliczana w odniesieniu do wartości aktywów netto

od
do
1 rok
YTD
MAX

Notowania 30.04.2024

Wycena
(2024-04-30)
SERIA A224 758,79 PLN SERIA B239 141,82 PLN
Miesiąc
SERIA A 0,62% SERIA B 0,84%
3 miesiące
SERIA A 2,24% SERIA B 2,44%
6 miesięcy
SERIA A 4,86% SERIA B 5,55%
Rok
SERIA A 7,29% SERIA B 8,55%
2 lata
SERIA A 15,44% SERIA B 18,12%
3 lata
SERIA A 19,82% SERIA B 24,15%
5 lat
SERIA A 35,23% SERIA B 43,33%
10 lat
SERIA A - SERIA B -
Od początku
SERIA A 35,49% SERIA B 43,61%

Całkowite stopy zwrotu funduszu, uwzględniające wypłacone dochody.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.


Charakterystyka funduszu

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności wypłaca dochód Uczestnikom dwa razy do roku. Fundusz inwestuje w portfele regularnych wierzytelności od 5 lat. Dopuszczalne są także inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Wierzytelności nabywane są przede wszystkim od firm pożyczkowych na podstawie umów ramowych (na z góry określonych warunkach). Pozwala to na zakup pakietów po z góry określonej cenie, poza przetargami. Poszukiwaniem, wyceną, zakupem, obsługą administracyjną oraz windykacją polubowną i prawną wierzytelności zajmuje się dwóch serwiserów - spółki posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Na wyniki inwestycyjne Funduszu wpływa głównie skuteczność windykacji, czyli poziom spłat wierzytelności.

Roczne stopy zwrotu 

* Od 21.03.2019 do 31.12.2019

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 4 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu, co skutkuje ograniczoną możliwością wyjścia z inwestycji w Fundusz w drodze wykupu certyfikatów inwestycyjnych przed upływem zalecanego okresu inwestycji. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
            SELECT
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania >= '2019-03-21' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (239141.82 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 75 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
75
            SELECT
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-04-29' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastDay,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-03-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastMonth,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeMonth,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-10-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastSixMonth,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastYear,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2022-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTwoYears,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2021-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastThreeYears,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2019-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastFiveYears,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2014-04-30' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as lastTeenYears,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2024-01-01' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as thisYear,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania >= '2019-03-21' ORDER BY data_notowania ASC LIMIT 1) as ever,
            (SELECT (224758.79 / (wynik*przecena(id_funduszu, data_notowania)) - 1) * 100 FROM historia h WHERE id_funduszu = 73 AND visible=1 AND data_notowania <= '2023-12-31' ORDER BY data_notowania DESC LIMIT 1) as ytd
          
73