07.04.2023

Komentarz rynkowy - kwiecień

Zawirowania rynkowe w marcu skupiły się wokół kolejnych eventów płynnościowych i kredytowych w sektorze bankowym. Ostatecznie (szczegóły tej sagi opisaliśmy w dalszej części komentarza) z uwagi na szybką reakcję banków centralnych i historycznie bezprecedensową decyzję FED polegającą na zagwarantowaniu wszystkich depozytów , zarówno globalne indeksy akcyjne, jak i obligacyjne zakończyły miesiąc z dodatnimi stopami zwrotu. S&P500 wzrósł w marcu 3,5%, DAX 1,7%, najokazalsze odbicie zanotował technologiczny NASDAQ +6,7%, pozostający liderem całego pierwszego kwartału z wynikiem +17%. Paradoksalnie, indeks WIG zakończył marzec na minusie -2,6%, choć problemy nie dotyczyły bezpośrednio polskich banków, które są stosunkowo bezpieczne dzięki relatywnie wysokiej płynności i bezpiecznych poziomach współczynników kapitałowych.

Obecnie inwestorzy zastanawiają się czy FED pogodzi walkę z inflacją, z walką z rozlaniem się kryzysu bankowego i innych następstw najszybszych podwyżek stóp w historii. Sam kryzys został ostatecznie odebrany przez rynek jako sygnał rychłego odwrócenia narracji i w rezultacie rentowności obligacji długoterminowych spadły w ciągu miesiąca o ok. 50 punktów bazowych zarówno w USA, Niemczech jak i w Polsce. W Polsce jednak w odróżnieniu od tych rynków dezinflacja następuje wolniej od oczekiwań. Walkę z inflacją mogą utrudnić wzrosty cen ropy w związku z ostatnią nieco zaskakującą decyzją kartelu OPEC+ o zmniejszeniu wydobycia. Ropa od kilku kwartałów kontrybuowała pozytywnie do dezinflacji surowcowej z uwagi na postępujące globalne spowolnienie i w efekcie spadek notowań cen paliw.

Poniżej prezentujemy wyniki naszych funduszy w marcu. Wszystkie trzy rozwiązania prezentują się bardzo korzystnie na tle grup porównawczych. EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ pozostaje najlepszy w okresie 12 ostatnich miesięcy wśród wszystkich konkurentów z funduszy akcji polskich małych i średnich spółek.

* Wyniki Funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ oraz grupy porównawczej za 51 miesięcy
 
Kryzys bankowy już nigdy się nie powtórzy?
„Nie spodziewam się nowego kryzysu finansowego za naszego życia” – te odważne słowa wypowiedziała w 2017 roku Janet Yellen, ówczesna przewodnicząca FED. Wywiad poprzedzały wyniki stress testów amerykańskich banków, które jak można się domyślać, instytucje przeszły pomyślnie. Yellen stwierdziła wówczas, że banki są dokapitalizowane i odporne, a bilans FED powinien się stopniowo kurczyć, co rzeczywiście miało miejsce, aż do końcówki 2019 roku. Po wydarzeniach w sektorze bankowym w tym roku, łatwo jest z perspektywy czasu oceniać nie do końca trafione prognozy, ale czy Yellen tak bardzo się wówczas pomyliła?
 
FED wyciągnął wnioski, pamiętając że jedna iskierka jest wystarczająca do wywołania paniki, jeśli szybko nie zostanie zgaszona. Obecnie kilka dużych iskier się tli, ale reakcja FED-u na problemy płynnościowe sektora wydaje się być wystarczająca. Większość dużych banków ma zdrową sytuację i są lepiej przygotowane (dokapitalizowane), tak jak przewidywała to Yellen 6 lat temu. Z drugiej strony nadzór nad problemem oraz fakt, że w zarządzie Signature Bank zasiadał Barney Frank, twórca radykalnych regulacji bankowych Dodd-Frank Act po kryzysie 2008 niepokoją. Wnioski nadzorcze powinny zostać wyciągnięte, więc prawdopodobnie kolejny kryzys bankowy, który niewątpliwie kiedyś nastąpi nie będzie już dotyczył problemu ryzyka stopy procentowej (inwestowanie krótkoterminowych depozytów w długoterminowe instrumenty dłużne (10Y) ze stałą stopą z „zerowym” ryzykiem kredytowym, ale z realnym ryzykiem stopy procentowej). Warto tutaj zaznaczyć, że problemy szwajcarskiego Credit Suisse mają inny charakter. To bank, który od lat nie cieszył się dobrą opinią, stracił blisko 38% depozytów w 4Q 2022 r. i ujawnił w opóźnionym raporcie rocznym, że odpływy wciąż nie zostały zatrzymane. Za ogromne straty netto (ponad 7 mld CHF) odpowiadały złożoność instytucji, jej kultura i kontrola (a raczej jej brak). Złą sytuację przyspieszyły upadki amerykańskich banków, ale także zapowiedź prezesa Saudi National Bank (największego inwestora w Credit Suisse), że nie może zapewnić dalszej pomocy finansowej.
 
 
W latach 80-tych podczas kryzysu bankowego zostało ogłoszonych blisko 500 bankructw banków, w latach 2008-2009 liczba ta była co prawda dwukrotnie niższa, ale rekordowa pod względem aktywów. Obecnie bankructw jest stosunkowo niewiele i należy się pewnie spodziewać ich wzrostu, szczególnie wśród małych banków ale biorąc pod uwagę aktywa dorównujemy już wysokością poprzedniemu kryzysowi.


Tabela przedstawia medianę dla 19 kryzysów (stopy zwrotu) i 13-stu (zyski) oraz bieżącą sytuację rynkową. YTD – stan na 5 kwietnia. Źródło: Bloomberg, Eques Investment TFI.
 
Postanowiliśmy przeanalizować przebieg historycznych kryzysów bankowych. Należy zaznaczyć, że analiza ma uproszczone założenia, traktując rok przed i rok po dosłownie jako okres od stycznia do grudnia. Wnioski są następujące:
  1. Stopy zwrotu z indeksu S&P500 były dodatnie rok po kryzysie, mimo nadal spadających zysków (dostosowanie się konsensusu, wydawanie prognoz przez analityków z opóźnieniem).
  2. Stopy zwrotu z indeksu S&P500 były ujemne rok przed kryzysem (rynek już go dyskontował), mimo nadal rosnących zysków.
Przełóżmy wnioski na obecną sytuację. W 2022 roku, a więc rok przed obecnymi problemami indeks S&P500 zgodnie z oczekiwaniami spadł, podczas gdy zyski rosły. Niestety problem pojawia się w roku bieżącym, zyski co prawda zaczęły spadać, ale wzrosty indeksu od początku roku odbiegają od mediany. Pocieszeniem może być fakt, że takie lata historycznie także się zdarzały. Kiedy kupować akcje? Zgodnie z modelem historycznym ekspozycja na wzrostowy rok 2024 powinna zostać zbudowana w drugiej połowie bieżącego roku.

Na co czekamy w najbliższym miesiącu?
  • 7 kwietnia ważne dane z rynku pracy w USA (zatrudnienie, wnioski o zasiłki, zwolnienia, bezrobocie),
  • 12 kwietnia – odczyt inflacji CPI w USA (prognoza 5,2% rdr).

Marek Olewiecki, Szymon Karaś

[1] W USA tak jak w Polsce zagwarantowana jest tylko część depozytów tj. do wysokości 250 tys. USD na depozytariusza w danym banku. W Polsce natomiast 100 tys. EUR.

Nota prawna
Przedstawiane informacje mają charakter informacyjny i reklamowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawierają także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Materiał nie może być traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; nie stanowi także porady prawnej. Komentarz stanowi opinię jego autorów, bazującą na ich wiedzy i doświadczeniu. Przewidywania na temat przyszłości są wynikiem wyciągania logicznych wniosków z wnikliwej analizy prowadzonej zgodnie ze sztuką. Nie można jednak wykluczyć, że okażą się one nietrafne i zachowania rynku (lub inne przyszłe zdarzenia) ukształtują się w odmienny sposób.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Prospekty są dostępne pod adresem:
EAM www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt2, EAI www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt2, EASP www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt2.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez: EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („EASP”), EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ („EAI”) oraz EQUES Akumulacji Majątku FIZ („EAM”), są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00.

EQUES Akumulacji Majątku FIZ został sklasyfikowany jako 3 na 7, co stanowi średnio niską klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio małe, a złe warunki rynkowe prawdopodobnie nie wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ został sklasyfikowany jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ został sklasyfikowany jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy.

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu.

Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że żaden z wymienionych funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.

Zaprezentowane wyniki odniesiono do mediany rozwiązań konkurencyjnych ujętych w grupy zdefiniowane przez serwis analizy.pl. Zwracamy jednak uwagę, że w skład przedmiotowych grup wchodzą fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, a także fundusze inwestycyjne zamknięte. Wskazane rodzaje funduszy inwestycyjnych różnią się możliwościami inwestycyjnymi i stosują różną politykę inwestycyjną, w szczególności w zakresie dopuszczalnych kategorii lokat, limitów inwestycyjnych i kosztów.

Pełna historia wyników inwestycyjnych funduszy jest dostępna na ich stronach www: www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz , www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz , www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz.