29.03.2019

Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia inwestorów EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 w związku z art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.) („Ustawa”)  oraz art. 5 ust. 2 statutu EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zwołuje zgromadzenie inwestorów Funduszu („Zgromadzenie Inwestorów”) z następującym porządkiem obrad:
otwarcie Zgromadzenia Inwestorów;           

  1. stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Inwestorów do podejmowania wiążących uchwał;                
  2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;       
  3. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku;
  4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2019, 2020, 2021 i 2022 roku oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za lata obrotowe kończące się w dniach 31 grudnia odpowiednio 2019, 2020, 2021 i 2022 roku;
  5. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.             
 
Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Oddziale Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1.
 
Prosimy pamiętać, że zgodnie ze statutem Funduszu, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać przesłane (formularze zgłoszenia do pobrania poniżej):
  • w formie pisemnej osobiście, listownie lub przesyłką kurierską:
na adres Oddziału Towarzystwa w Warszawie:
EQUES Investment TFI S.A.
Oddział w Warszawie
Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
 
lub na adres siedziby Towarzystwa w Gdańsku:
EQUES Investment TFI S.A.
ul. Chłopska 53
80-350 Gdańsk
 
  • w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: dfn@eitfi.pl.
 
Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie albo potwierdzonym przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora (w rozumieniu statutu Funduszu) pod rygorem nieważności (formularze pełnomocnictwa do pobrania poniżej).
 
Dodatkowych informacji związanych z udziałem w Zgromadzeniu Inwestorów udziela:
Katarzyna Borowska
Specjalista ds. Administrowania i Rozliczeń Funduszy
e-mail: katarzyna.borowska@eitfi.pl 
tel.: (+48) 22  379 46 00