04.05.2022

Tomasz Korab w Radzie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wspólnym głosem dla rynku.

INFORMACJA PRASOWA

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 28 kwietnia b.r. dokonało zmian w składzie Rady IZFiA do której dołączyli Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millenium TFI SA, Tomasz Korab, prezes zarządu EQUES Investment TFI SA  oraz ponownie Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI SA.

Zmiany wynikają z zapisów statutu IZFiA który stanowi, że z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za rok 2021 upływa kadencja po jednym członku Rady Izby wybranym w ramach każdej z grup wchodzących w skład Rady.

Rada Izby składa się z 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania. Swoją reprezentację w Radzie posiadają trzy grupy towarzystw Funduszy inwestycyjnych o różnych profilach działalności. W skład trzech grup w Radzie wchodzą obecnie następujący przedstawiciele zarządów TFI – członków IZFiA:

     Grupa I: Grupa II:      Grupa III
  1. Krzysztof Kamiński
  2. Łukasz Kędzior
  3. Piotr Żochowski
  1. Małgorzata Barska
  2. Ewa Małyszko
  3. Marcin Żółtek
  1. Katarzyna Majchrzak
  2. Tomasz Korab
  3. Paweł Pasternok
  4. Beata Sax
-mam pełną świadomość, że kierowanie organizacją jaką jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest funkcją bardzo odpowiedzialną. Nasi członkowie są liczni, prowadzą różny rodzaj działalności oraz mają wieloosobowe relacje między sobą. Z kolei wyzwania płynące nie tylko z zadań jakie standardowo przed nami stoją, ale również wynikające z nadzwyczajnych sytuacji w otoczeniu społeczno-ekonomicznym, stają się coraz bardziej skomplikowane. Dlatego bardzo doceniam fakt pomocy, jaką jest praca członków Rady i ich osobiste zaangażowanie w realizację naszych priorytetów. Wieloletnie doświadczenie wszystkich członków Rady w sektorze zarządzania aktywami, ich wkład merytoryczny jest dla mnie nie mniej ważny, jak akceptacja, pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach. Jestem przekonana, że nowy skład Rady pozwoli nam skuteczniej osiągnąć zakładane cele na najbliższą przyszłość - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

Walne Zgromadzenie Członków Izby dokonało również wyboru członków Komisji Rewizyjnej IZFiA. Na następną kadencję zostali powołani dotychczasowi członkowie: Krzysztof Andrzejczyk z TFI PZU SA, Anna Chojnacka, Pekao TFI SA oraz Piotr Płuska, Quercus TFI SA.
 
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Źródło: IZFA, informacja prasowa