16.09.2018

Oświadczenie EQUES Investment TFI SA w związku z komunikatem KNF z dnia 14 września 2018 roku

W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyjaśniającym przyczyny wpisu EQUES Investment TFI SA (Towarzystwo) na listę ostrzeżeń publicznych Urzędu KNF (UKNF), opublikowanym w dniu 14 września 2018 roku na stronie internetowej www.knf.gov.pl, EQUES Investment TFI SA uprzejmie informuje:

  1. Stanowisko UKNF przedstawione w komunikacie stanowi jednoznaczne potwierdzenie przypuszczeń Towarzystwa co do tego, że wyłączną przyczyną dokonania wpisu na listę ostrzeżeń był zbyt obszerny, w ocenie UKNF, zakres informacji o emisjach niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, publikowanych na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl.
  2. Z komunikatu wynika także jednoznacznie, że zastrzeżenia UKNF dotyczą wyłącznie przeszłości, tj. okresu od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2018 r. Żadnych zastrzeżeń UKNF nie wywołują treści obecnie prezentowane na stronie www.eitfi.pl.
  3. Wpis na listę ostrzeżeń tym samym nie był w żadnym wypadku następstwem jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działalności inwestycyjnej funduszy, ani też, co najważniejsze, nie był także następstwem naruszenia interesu Uczestników tychże funduszy, ani nie dotyczy jakichkolwiek naruszeń ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Jednocześnie EQUES Investment oświadcza, że:
  1. Towarzystwo nie zgadza się z przedstawioną przez UKNF oceną, że informacje zamieszczone na stronie Towarzystwa miały być wystarczające do podjęcia decyzji dotyczącej nabycia certyfikatów inwestycyjnych i stanowiły tym samym ofertę publiczną.
  2. Intencją Towarzystwa nie było nigdy przeprowadzenie publicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych i nigdy też żadna taka emisja nie była przeprowadzona.
  3. Zdaniem Towarzystwa, stanowisko UKNF i jego ocena sytuacji nie uwzględnia rodzaju, zakresu, sposobu i okoliczności udostępniania informacji na stronie internetowej Towarzystwa. Nie bierze w szczególności pod uwagę tego, że publikacja na stronie określonych informacji stanowiła z jednej strony wykonanie obowiązujących przepisów prawa, z drugiej zaś zakres tych informacji nie dawał potencjalnemu Inwestorowi wystarczającej podstawy do nabycia certyfikatów inwestycyjnych.
  4.  W przeprowadzonych emisjach certyfikatów nie wziął udziału żaden Inwestor, który opierając się wyłącznie na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Towarzystwa, podjąłby decyzję o nabyciu certyfikatów inwestycyjnych. Nie było również możliwe samodzielne dokonanie inwestycji przez Inwestora za pośrednictwem strony internetowej. Decyzje Inwestorów były każdorazowo poprzedzone bezpośrednim, zindywidualizowanym kontaktem z pracownikami Towarzystwa lub podmiotów działających w jego imieniu. Propozycje nabycia certyfikatów inwestycyjnych były imienne i wraz z kompletem dokumentów (w tym warunków emisji) trafiały do osób zainteresowanych nabyciem certyfikatów funduszy. We wskazanym przez UKNF okresie średnia liczba wydanych propozycji nabycia certyfikatów przypadająca na 1 emisję wyniosła 17,8. Nie miała również miejsca żadna emisja, w ramach której wydano by więcej niż 149 propozycji nabycia certyfikatów.
  5. Towarzystwo podkreśla, że w następstwie sytuacji opisanej w komunikacie KNF nie doszło do naruszenia interesu żadnego Uczestnika zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ani też żaden Uczestnik nie został poszkodowany w następstwie tej sytuacji. Od początku 2015 r. do Towarzystwa wpłynęło zaledwie 12 reklamacji od Uczestników niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, z których żadna nie była związana z zakresem udostępnianych na stronie informacji.
  6. Towarzystwo podkreśla także, że bez względu na jego ocenę tej sprawy, stanowisko UKNF przedstawione Towarzystwu w korespondencji poprzedzającej dokonanie wpisu zostało uwzględnione w całości. Towarzystwo dokonało zmian zakresu prezentowanych informacji. Bezsporne jest zatem to, że ewentualne naruszenia (o ile miały one miejsce) dotyczą wyłącznie okresów przeszłych, zostały wyeliminowane w całości, a działalność Towarzystwa w tym obszarze, i zresztą każdym innym również, jest zgodna z przepisami prawa.
Towarzystwo deklaruje, że o przebiegu sprawy będzie informować na bieżąco.