EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS

Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Notowania 2019-04-15

od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
Wycena
(2019-04-15)
200 385,16 PLN
3 miesiące -
6 miesięcy -
YTD 0,19%
Rok -
2 lata -
3 lata -
Od początku 0,19%

Charakterystyka funduszu

EQUES Pożyczek Dywidendowy FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności detalicznych, przede wszystkim od firm pożyczkowych.

Fundusz wypłaca dochód Uczestnikom dwa razy do roku. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji.

Podstawowe dane o funduszu

Czas trwania Funduszunieograniczony

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”), chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Osoby zainteresowane złożeniem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z dokumentami załączonymi do skierowanej do nich propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (statut Funduszu, warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu), które zawierają informacje niezbędne do zrozumienia charakteru produktu inwestycyjnego, jakim jest Fundusz, oraz czynników ryzyka, kosztów oraz potencjalnych zysków i strat z nim związanych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z określonymi ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od ceny emisyjnej i ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj