EQUES Michael Ström Creditum 2 FIZ NFS

Czynniki ryzyka

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działania Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że osiągnięty efekt może być istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Ze względu na stopień potencjalnego ryzyka Fundusz dedykowany jest grupie inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, dopuszczających możliwość utraty części lub całości środków finansowych ulokowanych w Funduszu.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko obniżonej skuteczności windykacji wierzytelności, ryzyko niewypłacalności znaczącego dłużnika, ryzyko obniżenia wysokośnci odsetek ustawowych, ryzyko wprowadzenia upadłości konsumenckiej, ryzyko wprowadzenia ograniczeń prawnych dot. sprzedaży wierzytelności, ryzyko zmian prawnych w obszarze odzyskiwania należności, ryzyko stóp procentowych, ryzyko związane z zaciąganiem pożyczek lub kredytów, ryzyko rozliczeń.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym fundusz prowadzi działalność: ryzyko rynkowe, ryzyko kursu walutowego, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dot. funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji).

Czynniki ryzyka związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności, na które Uczestnik nie ma wpływu, lub ma ograniczony wpływ: ryzyko płynności, ryzyko otwarcia likwidacji funduszu, ryzyko wyceny aktywów funduszu, ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej funduszu.

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko niedojścia do skutku emisji certyfikatów, ryzyko płynności certyfikatów, ryzyko związane z ograniczeniem liczby certyfikatów podlegających jednorazowo wykupowi.

Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią statutu i warunków emisji certyfikatów. Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji. 

Charakterystyka funduszu

EQUES MICHAEL STRÖM CREDITUM 2 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabywa portfele regularnych wierzytelności masowych (detalicznych) na podstawie umów ramowych. Fundusz emituje niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Inwestycji można dokonać wyłącznie w okresie subskrypcji. 

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”), chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Osoby zainteresowane złożeniem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z dokumentami załączonymi do skierowanej do nich propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (statut Funduszu, warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu), które zawierają informacje niezbędne do zrozumienia charakteru produktu inwestycyjnego, jakim jest Fundusz, oraz czynników ryzyka, kosztów oraz potencjalnych zysków i strat z nim związanych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z określonymi ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od ceny emisyjnej i ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj