EQUES Akcji Sektora Prywatnego

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Notowania 2019-02-28

od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
Stopa zwrotu w wybranym przedziale czasu: %
Wycena
(2019-02-28)
1 033,28 PLN
3 miesiące -
6 miesięcy -
YTD 3,27%
Rok -
2 lata -
3 lata -
Od początku 3,27%

Czynniki ryzyka

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działania Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że osiągnięty efekt może być istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Ze względu na stopień potencjalnego ryzyka Fundusz dedykowany jest grupie inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, dopuszczających możliwość utraty części lub całości środków finansowych ulokowanych w Funduszu.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko kredytowe, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko przechowywania i rejestrowania aktywów, ryzyko koncentracji aktywów lub rynków, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym fundusz prowadzi działalność: ryzyko zmian w regulacjach prawnych dot. funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji).

Czynniki ryzyka związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności, na które Uczestnik nie ma wpływu, lub ma ograniczony wpływ: ryzyko otwarcia likwidacji funduszu, ryzyko wyceny aktywów funduszu, ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej funduszu, inne czynniki ryzyka związane z okolicznościami, na wystąpienie których Uczestnik funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ.

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko niedojścia emisji certyfikatów do skutku, ryzyko płynności certyfikatów.

Towarzystwo informuje, że w celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią statutu i warunków emisji certyfikatów. Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zadecydować o słuszności podejmowanej decyzji.

Charakterystyka funduszu

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ jest funduszem akcyjnym, który lokuje od 70% do 120% aktywów w akcje spółek prywatnych, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. W celu ograniczenia zmienności oraz dywersyfikacji ryzyka inwestycji fundusz może lokować do 30% wartości aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego.Fundusz stosuje technikę aktywnej alokacji (w przedziale 70%-120%), która polega na zmianie zaangażowania i udziału poszczególnych klas aktywów (instrumenty o charakterze udziałowym, dłużnym, waluty obce oraz towarowe instrumenty pochodne) w portfelu inwestycyjnym Funduszu w zależności od ich perspektyw. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Dopuszcza się inwestycje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz na rynkach zagranicznych celem wsparcia płynności Funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Czas trwania Funduszunieograniczony
Wynagrodzenie za zarządzanie2,5% rocznie od aktywów
Wynagrodzenie za sukces0% gdy zysk wynosi do 6%, 20% od zysku powyżej 6%, zasada
Wykup certyfikatów inwestycyjnychco miesiąc, nieograniczony (zgłoszenie żądania do 2 tygodni przed końcem miesiąca)

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”), chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Osoby zainteresowane złożeniem zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z dokumentami załączonymi do skierowanej do nich propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (statut Funduszu, warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu), które zawierają informacje niezbędne do zrozumienia charakteru produktu inwestycyjnego, jakim jest Fundusz, oraz czynników ryzyka, kosztów oraz potencjalnych zysków i strat z nim związanych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z określonymi ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od ceny emisyjnej i ceny wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj