FUNDUSZE OTWARTE

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem inwestycyjnym otwartym, co oznacza, że na żądanie Uczestnika zbywa i umarza jednostki w każdym dniu roboczym. EQUES SFIO jest funduszem typu parasolowego, w ramach którego działają wydzielone subfundusze. Każdy z subfunduszy realizuje odrębną politykę inwestycyjną, charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu wartości jednostki oraz poziomem ryzyka. Listę subfunduszy prezentujemy poniżej.

Subfundusz obligacji. Subfundusz lokuje do 100% w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego Subfundusz może przejściowo lokować do 50%. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w obligacje korporacyjne.EQUES Akcji w likwidacji


Subfundusz akcji polskich. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu funduszu nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. W celu ograniczenia zmienności fundusz może lokować do 30% wartości aktywów obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje polskich spółek, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.

Subfundusz zmiennego zaangażowania. W zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających zmienia strukturę swoich aktywów. Subfundusz może lokować od 0 do 100% wartości aktywów w akcje, pozostałe aktywa subfundusz lokuje w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu ograniczania wahań wartości inwestycji. Subfundusz inwestuje co najmniej 66% środków w akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego krajowych emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych.


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj